Regulamin

  

 

Właścicielem sklepu internetowego www.walentynski.pl oraz operatorem witryny internetowej jest:

firma CIĘCIE BETONU Bożena-Walczak Walentyńska

 z siedzibą w Toruniu przy ul. Na Zapleczu 24,

posługująca się nr NIP 775-149-22-08

 

 Regulamin jest własnością firmy CIĘCIE BETONU Bożena-Walczak Walentyńska i zabrania się jego kopiowania bez zgody właściciela.

I         Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.walentynski.pl.
 2. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.walentynski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.walentynski.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym zasad Płatności i Dostaw oraz Polityki prywatności.
 4. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży Towarów, jak również zawiera treść zobowiązań Stron.

II      Warunki realizacji zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.walentynski.pl jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedawcy www.walentynski.pl, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Oferta wiąże Klienta przez 48 godzin, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje:

a)    zamawiany Towar lub Towary;

b)   adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy) oraz dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i jego numer NIP); bądź dane do wystawienia „faktury imiennej”;

c)    adres e-mail;

d)    numer telefonu kontaktowego;

e)    sposób dostawy;

f)     sposób dokonania płatności.

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail, aby złożone przez niego zamówienie mogło być zrealizowane.
 2. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
 3. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

a)    towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

b)   nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

c)    podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

d)    Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

e)    pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 1. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 2. Sklep internetowy www.walentynski.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.
 3. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach np. dodatkowy koszt związany z wybraną formą płatności, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.walentynski.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo, czy w całości anulowane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego nie zależnych, było niemożliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy za niedostarczone Towary według ich wartości na fakturze.

11. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień również telefonicznie pod numerem telefonu (0-56) 622-30-94. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio. Umowa sprzedaży dochodzi jednak do skutku dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia na stronie internetowej www.walentynski.pl i zapłaty ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień.

III       Ceny i polityka cenowa  

 1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.walentynski.pl są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.walentynski.pl przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.walentynski.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.walentynski.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
 4. Dodatkowe koszty związane z przesyłką Towarów określone są w zakładce Płatność i Dostawa: www.walentynski.pl/webpage/koszty-dostawy .  
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV     Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a)    za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.walentynski.pl

b)   przelewem na rachunek bankowy sklepu - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 2. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V        Dostawa towarów

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 8:00 do 17:00.
 2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.
 3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski i tylko w dni robocze.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres sklep@walentynski.pl w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie. Dostawy będą realizowane w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
 5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki, albo wysyłany Klientowi pocztą tradycyjną, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 7. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i przekazać jeden egzemplarz kurierowi, a drugi wysłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, iż bez kompletnego protokołu nie będą uznawane reklamacje z powodu niezgodności zawartości przesyłki z treścią zamówienia i / lub uszkodzeń mechanicznych.

VI     Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.

 1. Zgodnie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zamówionego Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@walentynski.pl lub też tradycyjną pocztą. Sprzedawca nie wymaga szczególnej forma dokumentu. W informacji o odstąpieniu od umowy należy podać swoje dane użyte do realizacji zamówienia oraz o treść z której będzie jasno wynikać czego dotyczy.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dowodem zakupu.
 4. Klient ponosi koszty związane z dostarczeniem (odesłaniem) zakupionego towaru do Sprzedawcy.
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru łącznie z kosztami wysyłki towaru do Klienta w wysokości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w ofercie sklepu w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. 
  Jest to możliwe wówczas, gdy towar był używany przez Klienta dokładnie w taki sam sposób, w jak zrobiłby to w sklepie stacjonarnym, gdy towar jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. 
  Sprzedawca ma jednak prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do czasu dostarczenia zwracanej rzeczy.
  Jeżeli Klient zmniejszy wartość rzeczy przez inne niż opisane wyżej użytkowanie, Sprzedawca może obciążyć go dodatkowymi kosztami.

VII      Reklamacje  

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.walentynski.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym www.walentynski.pl.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką na adres WALENTYNSKI.PL, 87-100 Toruń, ul. Na Zapleczu 24 odpowiednio zapakowany i zabezpieczony. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamowania Towaru z tytułu niezgodności z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy o tym fakcie przed upływem dwóch miesięcy od chwili jego stwierdzenia.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony Towar zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

VIII   Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie informacje podawane przez Klienta w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. W szczególności operator witryny www.walentynski.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych.

IX      Polityka prywatności

 1. W czasie korzystania z witryny www.walentynski.pl lub składając telefoniczne zamówienie Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych oraz optymalizacji działania systemu. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.      
 3. Jeśli Klient zgodzi się na komunikację w celach marketingowych w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie tzw. newsletterów, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Klient może również zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.walentynski.pl o wprowadzenie stosownych zmian.
 6. Niektóre obszary witryny www.walentynski.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Klienta. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Klienta i nieusuwanie ich z dysku.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Sprzedawcy nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.walentynski.pl, wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

X        RODO  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane. 25 maja 2018 r. w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Cięcie Betonu Bożena Walczak-Walentyńska z siedzibą w Toruniu przu ulicy Na Zapleczu 24, email: sklep@walentynski.pl , walentynski@walentynski.com.pl oraz administratorzy systemu odpowiedzialni za realizację zamówień i usług.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod e-mail sklep@walentynski.pl, telefonem: 500213249 lub z Inspektorem Ochrony Danych, 
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz usług tj.
  1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
   • Rejestracji konta użytkownika.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  2. Dokonywania płatności.
   • Wystawiania dokumentów księgowych.
  3. Kontaktu
   • Obsługi zgłoszeń.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, ale jest niezbędne do realizacji zamówień
 7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

XI       Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.walentynski.pl. Do wszelkich transakcji zainicjowanych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 0 z 2014 r. poz. 827)
 3. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.walentynski.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.walentynski.pl posiadają ochronę prawno -autorską w świetle art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich przedrukowywać bez zgody właściciela praw autorskich do niego, jakim jest Piotr Walentyński. Jeśli nie ma takiej zgody to naruszeniu ulega  majątkowe prawo autorskie - art. 17 ustawy OPAiPP.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy
 8. Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności